Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

 1. IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS AANGEGEVEN OF UIT DE CONTEXT ANDER BLIJKT, VERSTAAN ONDER:
 • PSYCHOLOOGURSULA; DE GEBRUIKER VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. PSYCHOLOOGURSULA, GEVESTIGD PCZN HOOFTLAAN 131, 5611 NZ EINDHOVEN, NEDERLAND, KVK 82670188
 • DE KLANT: DE NATUURLIJK PERSOON DIE EEN OVEREENKOMST

AANGAAT MET PSYCHOLOOGURSULA.

 • OVEREENKOMST: DE OVEREENKOMST TUSSEN PSYCHOLOOGURSULA EN DE KLANT.
 • DIENST: DE DIENST DIE PSYCHOLOOGURSULA IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST AAN DE KANT LEVERT.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BESCHRIJVEN DE VOORWAARDEN WAARONDER PSYCHOLOOGURSULA HAAR WERKZAAMHEDEN UITVOERT EN ZIJN VAN TOEPASSING OP IEDERE DIENST , VERVOLGDIENST, GEWIJZIGDE DIENST EN/OF AANVULLENDE DIENST AAN PSYCHOLOOGURSULA EN/OF AAN PERSONEN DIE TEN BEHOEVE VAN PSYCHOLOOGURSULA WERKZAAM ZIJN OF WAREN, TENZIJ VOORAFGAAND AAN DE TOTSTANDKOMING VAN DESBETREFFENDE DIENST OF OVEREENKOMST SCHRIFTELIJK ANDER IS OVEREENGEKOMEN.
 2. PSYCHOLOOGURSULA IS BEVOEGD DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN.
 3. DE TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN WAARNAAR DE KLANT VERWIJST, WORD UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.
 4. DEZE ALGMENENE VOORWAARDEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING OP AANVULLENDE OPDRACHTEN EN VERVOLGOPDRACHTEN VAN DE KLANT.
 5. INDIEN EEN OF MEERDERE BEPALINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIETIG ZIJN OF VERNIETIGD MOCHTEN WORDEN, BLIJVEN DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOLLEDIG VAN TOEPASSING. IN DAT GEVAL HEEFT PSYCHOLOOGURSULA HET RECHT OM DAARVOOR IN DE PLAATS TE STELLEN EEN VOOR DE KLANT NIET ONREDELIJKE BEZWARENDE BEPALING DIE DE NIETIGE BEPALING ZO DICHT MOGELIJK BENADERT.
 6. INDIEN PSYCHOLOOGURSULA NIET STEEDS DE STRIKTE NALEVING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VERLANGT, BRENGT DIT NIET MET ZICH MEE DAT DEZE ALGMEMENE VOORWAARDEN NIET VAN TOEPASSING ZOUDEN ZIJN OF DAT PSYCHOLOOGURSULA HET RECHT ZOU VERLIEZEN OM IN TOEKOMSTIGE, AL DAN NIET SOORTGELIJKE GEVALLEN DE STRIKTE NALEVING VAN DEZE ALGMENE VOORWAARDEN TE VERLANGEN.

 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

 1. WE BEGELEIDEN ONZE KLANTEN DOOR MIDDEL VAN TRAINING, CURSUS, COACHING EN MENTORING, ZOWEL ON- ALS OFFLINE. WE HEBBEN EEN INSPANNINGSVERPLICHTING EN GEEN RESULTAATVERPLICHTING. WE GAAN ER ALTIJD VANUIT DAT ONZE KLANTEN EN TOELEVERANCIERS OOK EEN INSPANNINGSVERPLICHTING HEBBEN.
 2. NATUURLIJK KAN HET ANDERS GAAN DAN GEWENST DOOR ONVERWACHTE OF ONBEDOELDE OMSTANDIGHEDEN. WE GAAN ERVAN UIT DAT WE ER SAMEN UITKOMEN. MOCHT DIT ONVERHOOPT NIET LUKKEN DAN STAAN WE OPEN VOOR BEMIDDELING. ONZE AANSPRAKELIJKHEID GAAT UITERAARD NIET VERDER DAN HET OVEREENGEKOMEN FACTUURBEDRAG.
 3. PSYCHOLOOGURSULA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR MATERIELE OF IMMATERIELE SCHADE DIE DE KLANT LIJDT, TENZIJ ER AAN DE ZIJDE VAN PSYCHOLOOGURSULA SPRAKE IS VAN OPZET.

 

ARTIKEL 4: AABOD EN AANVAARDING

 1. ALLE AANBIEDINGEN DOOR PSYCHOLOOGURSULA GEDAAN (MONDELING, SCHRIFTELIJK, ELEKTRONISCH, DIGITAAL ECT.) ZIJN VRIJBLIJVEND EN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
 2. PSYCHOLOOGURSULA IS BEVOEGD ELK AANBOD BINNEN VIJF WERKDAGEN NA ONTVANGST VAN DE AANVAARDING VAN DE KLANT TE HERROEPEN. PSYCHOLOOGURSULA HEEFT HET RECHT AANBIEDINGEN VAN DE WEBSITE TE VERWIJDEN EN VAN LEVERING AF TE ZIEN.
 3. PSYCHOLOOGURSULA KAN NIET AAN HAAR OFFERTES OF AANBIEDINGEN WORDEN GEHOUDEN INDIEN DE KLANT REDELIJKERWIJS KAN BEGRIJPEN DAT DE OFFERTES OF AANBIEDINGEN DAN WEL EEN ONDERDEEL DAARVAN, EEN KENNELIJKE VERGISSING OF VERSCHRIJVING BEVAT.
 4. INDIEN DE AANVAARDING VAN DE KLANT, OOK INDIEN SLECHTS OP ONDERGESCHIKTE PUNTEN, AFWIJKT VAN HET AANBOD VAN PSYCHOOGURSULA KOMT GEEN OVEREENKOMST TOT STAND, MAAR HEET DAT TE GELDEN ALS EEN AANBOD VAN DE KLANT.
 5. EEN AANBOD VAN DE WEDERPARTIJ WORDT EERST GEACHT DOOR PSYCHOLOOGURSULA TE ZIJN AANVAARD INDIEN EN ZODRA PSYCHOLOOGURSULA DIE SCHRIFTELIJK HEEFT BEVESTIGD.
 6. AANBIEDINGEN EN/OF OFFERTES VAN PSYCHOLOOGURSULA GELDEN NIET VOOR NABESTELLINGEN OF NIEUWE BESTELLINGEN.
 7. VOOR U UW DEFINTIEVE BESTELLING BEVESTIGT, IS HET AAN U OM TE CONTROLEREN OF UW BESTELLING KLOPT. NA AANKOOP KRIJGT U OP KORTE TERMIJN EEN BEVESTIGING PER EMAIL. U DIENT TE BETALEN VOORDAT U HET PRODUCT OF DE DIENST KUNT ONTVANGEN TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN.
 8. PSYCHOLOOGURSULA BEPAALT DE WIJZE VAN VERZENDING EN DE VERZENDROUTE. OP DE KLANT RUST EEN AFNAMEPLICHT.
 9. VANAF HET MOMENT DAT PSYCHOLOOGURSULAGOEDEREN TER AFLEVERING AANBIEDT AAN DE VERVOERDER (BIJVOORBEELD DPD, POSTNL OF DHL), BERUST HET RISICO VAN TENIETGAAN OF ACHTERUITGANG (O.A. BESCHADIGING, VERLIES, DIEFSTAL) VAN DE GOEDEREN BIJ DE KLANT. INDIEN ER SPRAKE IS VAN CONSUMENTENKOOP, BERUST DIT RISICO BIJ DE WEDERPARIJ VANAF DE BEZORGING.
 10. IN GEVAL VAN CONSUMENTENKOOP HEEFT DE KLANT GEDURENDE 14 DAGEN NA DE ONTVANGST VAN HET GOED HET RECHT DE KOOP TE ONTBINDEN DOOR EEN DAARTOE STREKKENDE VERKLARING. IN DAT GEVAL DIENT DE KLANT DE GOEDEREN, ONGEOPEND EN ONGEBRUIKT, TEN SPOEDIGSTE EN VOOR EIGEN REKENING AAN PSYCHOLOOGURSULA RETOUR TE ZENDEN. PSYCHOLOOGURSULA ZAL ZO SPOEDIG MOGELIJK EN IN IEDER GEVAL BINNEN DERTIG DAGEN NA DE ONTBINDING HET DOOR DE KLANT AAN HAAR BETAALDE TERUGGEVEN. HERROEPINGSRECHT VAN DE WEDERPARTIJ IS UITGESLOTEN BIJ BEDERFELIJKE WAREN, TIJDSCHRIFTEN EN ANDER DRUKWERK EN WAREN SPECIFIEK VOOR DE WEDERPARIJ GEMAAKT OF AANGEPAST.
 11. ONDER DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN BEHOUDT PSYCHOLOOGURSULA HET RECHT OM UW BESTELLING NIET TE ACCEPTEREN EN TE ANNULEREN:
 12. ALS UW BETALING NIET WORDT ONTVANGEN.
 13. ALS U ZICH NIET AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNT OF WILT HOUDEN.
 14. PLAATJES ZIJN VOOR ILLUSTRATIEVE DOELEINDEN EN HET WERKELIJKE PRODUCT KAN AFWIJKEN VAN HET PLAATJE.
 15. DE GENOEMDE PRIJZEN OP DE WEBSITE ZIJN EXCLUSIEF BTW EN EXCLUSIEF BEZORGKOSTEN.
 16. BETALING NA EEN 1 OP 1 COACHING DIENT PER DIRECT TE GESCHIEDEN. DE KLANT ONTVANGT HIERVAN EEN FACTUUR.

 

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. ALLE WEBSITE TEKSTEN, BLOGS, EN ARTIKELEN VALLEN ONDER DE CREATIVE COMMONS LICENTIE; DIT BEKETENT DAT HET VERSPEIDT MAG WORDEN, MAAR DAN WEL ONDER WERMELDING VAN MIJN NAAM URSULA BANKEN EN EEN WERKENDE LINK NAAR PSYCHOLOOGURSULA.COM. HET MATERIAAL MAG NIET BEWERKT, VERKOCHT OF GEBRUIKT WORDEN ALS EIGEN MATERIAAL. TRAININGSMATERIAAL MAG NIET GEKOPIEEERD OF VERSPREID WORDEN. HET MATERIAAL IS ALLEEN VOOR DE KLANT DIE HET GEKOCHT HEEFT. BEELDMATERIAAL DAT ONDERDEEL IS VAN EEN TRAINING, ZOALS FOTO’S EN VIDEO’S MOGEN NIET GEBRUIKT EN/OF VERSPREID WORDEN.

 

ARTIKEL 6: GEHEIMHOUDING

 1. BIJ HET BESTELLEN VAN EEN ONLINE TRAINING WAARVAN DE CONTENT OP DE ONLINE LEEROMGEVING STAAT, ONTVANGT DE GEBRUIKER UNIEKE INLOGGEGEVENS. DE GEBRUIKER MAG DEZE GEGEVENS UITSLUITEND ZELF GEBRUIKEN EN HET IS NIET TOEGESTAAN DEZE AAN DERDEN DOOR TE GEVEN. DE CURSUS/TRAINING IS VOOR DEGENE DIE DE CURSUS/TRAINING KOOPT.
 2. URSULA BANKEN HEEFT ALS PSYCHOLOOG EEN BEROEPSGEHEIM EN VERPLICHT ZICH TOT VOLLEDIGE GEHEIMHOUDING VAN DE INFORMATIE VAN DEELNEMERS IN HET KADER VAN HAAR ACTIVITEITEN VERKREGEN EN GEBRUIK VAN DE INFORMATIE EN OVERLEG DAAROVER STAAT ALTIJD IN HET TEKEN VAN DIENSTBAARHEID AAN DE DEELNEMER.
 3. DEELNEMERS VERPLICHTEN ZICH TOT GEHEIMHOUDING JEGENS DERDEN VAN ALLE INFORMATIE DIE ZIJ VAN MEDECURSISTEN TIJDENS DE BIJENKOMSTEN ONTVANGEN EN WAARVAN DE CURSISTEN EN DEELNEMERS HET VERTROUWELIJKE KARAKTER MOETEN BEGRIJPEN.

 

ARTIKEL 7: KLACHTENREGELING

 1. DE KLACHTENREGELING IS GERICHT OP HET VASTSTELLEN VAN DE MOGELIJKHEID OF VAN DE NOODZAAK TOT VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING EN OP HET BEHOUD EN DE VERBETERING VAN DE RELATIE MET DE DEELNEMERS AAN HAAR ACTIVITEITEN. DE REGELING DIENST EEN ZORGVULDIGE OMGANG MET EEN DEELNEMER DIE EEN EVENTUELE KLACHT HEEFT TE GARANDEREN.
 2. KLACHTEN WORDEN ALTIJD VETROUWELIJK BEHANDELD.
 3. EEN DEELNEMER KAN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DE UITVOERING VAN DIE ACTIVITEIT EN NA AFLOOP TOT EEN MAAND NA AFSLUITING VAN DIE ACTIVITEIT EEN SCHRIFTELIJKE KLACHT OVER DE UITVOERING INDIENEN.
 4. MOCHT ER NAAR HET IDEE VAN EEN DEELNEMER EEN GOEDE REDEN ZIJN OM NA MEER DAN EEN MAAND EEN KLACHT IN TE DIENEN, ZAL OOK DEZE IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN, INDIEN VAN DE KLAGER REDELIJKERWIJS NIET KON WORDEN GEVRAAGD DAT DEZE DE KLACHT EERDER INDIENDE.

 

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. OP ALLE OVEREENKOMSTEN, OFFERTES OF AANBIEDINGEN VAN/MET PSYCHOLOOGURSUA IS UITSLUITEND NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING.
 2. PARTIJEN ZULLEN EEN BEROEP OP DE RECHTER DOEN NADAT ZIJ ZICH TOT HET UITERSTE HEBBEN INGESPANNEN EEN GESCHIL IN ONDERLING OVERLEG TE BESLECHTEN. ALLE GESCHILLEN UIT OF NAAR AANLEIDING VAN DOOR PSYCHOLOOGURSULA VERSTREKTE OFFERTES EN/OF MET PSYCHOLOOGURSULA GESLOTEN OVEREENKOMSTEN ZULLEN BIJ UITSLUITING WORDEN BESLIST DOOR DE RECHTER BEVOEGD IN HET ARRONDISSEMENT OOST-BRABANT.
 3. HET VERMELDE IN LID 2 STERKT UITSLUITEND TEN BEHOEVE VAN PSYCHOLOOGURSULA. PSYCHOLOOGURSULA IS DERHALVE TE ALLEN TIJDE GERECHTIGD ZICH TE WENDEN TOT DE RECHTER DIE AFGEZIEN VAN HET VERMELDE IN LID 2 BEVOEGD IS.
 4. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS IN DE NEDERLANDSE TAAL OPGESTELD. INGEVAL VAN VERSCHIL TUSSEN VERTAALDE VERSIES, IS DE NEDERLANDSE TEST BINDEND.

 

LAATST BIJGEWERKT: 19 APRIL 2021